Vedtægter

 

Vedtægter for Nørhå Fritidsskole

§ 1

Navnog hjemsted

Stk. 1

Foreningens navn er Nørhå Fritidsskole. Foreningens hjemsted er Morten Nielsensvej 5, 7752 Snedsted.

Stk 2

Bygningen Morten Nielsensvej 5 stilles til rådighed af Thisted kommune og anvendes af bestyrelsen for Nørhå Fritidsskole så længe denne eksisterer. Udgifter til udvendig vedligehold og tekniske installationer etc følger Thisted kommunes regler for øvrige kommunale bygninger.

§ 2

Formål

Stk 1

Forenings hovedformål er at være:

a) lejrskole for Thisted kommunes institutioner for dermed at understøtte såvel undervisningsmæssige initiativer som styrke og fremme sociale kompetencer for kommunens børn, unge og voksne.

b) samlingssted for områdets beboere for at fremme det sociale og kulturelle liv i området.

Stk 2

Lokalerne kan lejes af andre brugere efter bestyrelsens afgørelse.

Stk 3

Foreningens formål er almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

 § 3

Medlemskreds

Stk 1

Som medlem optages enhver, som vil arbejde for foreningens formålsparagraffen.

Stk 2

Indmeldelse sker ved henvendelse til formanden eller kassereren. Medlemsskabet er gyldigt, når medlemmet har betalt kontingent for det første år.

Stk 3

Medlemmerne betaler et af generalforsamlingen fastsat kontingent, der opkræves forud for hvert regnskabsår.

Stk 4

Udmeldelse kan ske med udgangen af et kalenderår ved henvendelse til formanden eller kassereren.

 § 4

Generalforsamlingen

Stk 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk 2

Ordinær generalforsamling afholdes en gang årligt inden udgangen af april måned og indkaldes med mindst tre ugers varsel med udsendelse af dagsorden til medlemmerne.

Stk 3

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk 4

Dagsordenen ved den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde flg. punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af stemmetællere
 3. Formandens beretning
 4. Regnsskabsaflæggelse
 5. Behandling af indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Godkendelse af budget
 8. Valg af formand (jf. § 6, stk 3)
 9. Valg af kasserer (jf. § 6, stk 3)
 10. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
 11.  Valg af revisor og revisorsuppleanter
 12.  Eventuelt

Stk 5

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Forslag om vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være formanden i hænde senest 14 dage før den ordinære generalforsamling skal afholdes.

Stk 6

Oplysningerom indkomne forslag, der skal behandles på generalforsamlingen, kan oplyses ved henvendelse til formanden 6 dage før afholdelsen.

Stk 7

Generalforsamlingen ledes af en dirigent, der ikke må være medlem af bestyrelsen.

Stk 8

Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal (over halvdelen af de afgivne gyldige stemmer) og ved håndsoprækning. Skriftlig afstemning anvendes dog, når det begæres af blot en deltager. Ved personvalg, hvor der er foreslået flere end det antal, der skal vælges, foretages altid skriftlig afstemning. Ved sådanne afstemninger anvendes reglen om simpelt flertal.

 § 5

Ekstraordinær generaægorsamling

Stk 1

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal holdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning om det over for formanden. I sådanne tilfælde, skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kendskab.

§ 6

Foreningens daglige ledelse

Stk 1

Foreningens daglige ledelse består af bestyrelsen, der foruden formand og kasserer   består af 4 medlemmer, heraf 1 lærerrepræsentanter, der er selvsupplerende. Bestyrelsesmedlemmerne vælges af generalforsamlingenfor en 2-årig periode. Ulige år vælges 1 medlem, på lige 2 medlemmer.

 

 Stk 2

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og generalforsamlingens beslutninger.

Stk 3

Senest 14 dage efter nyvalg afholdes konstituerende møde, hvor bestyrelsen blandt sine medlemmer vælger næstformand og sekretær

Alle tillidsposter gælder frem til næste generalforsamling.

Formand og kasserer vælges direkte af generalforsamlingen for en 2-årig periode, formanden vælges på lige årstal, kassereren på ulige årstal.

 Stk 4

Bestyrelsen fastsætter i øvrigt selv sin forretsningsorden. Den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk 5

Formanden – og i hans fravær næstformanden – indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden når formanden skønner det nødvendigt eller hvis mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønsker om det over for formanden. I sådanne tilfælde afholdes mødet senest 2 uger  efter anmodningen er kommet til formandens kendskab.

Stk 6

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af medlemmerne er til stede. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning i bestyrelsen, tæller formandens stemme dobbelt.

 § 7

Økonomi regnskab, revision og formue

Stk 1

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk 2

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen med budget og regnskabsaflæggelse.

Stk 3

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk 4

Regnskabet revideres af den på generalforsamlingen valgte revisor.

Stk 5

Godkendt regnskab indsendes til Thisted kommune hvert år inden udgangen af april måned for det forløbne regnskabsår.

Stk 6

Foreningens midler skal anvendes til opfyldelse af foreningens almennyttige formål.

 

 

Stk 7

Foreningens årlige indtægter skal – ud over hvad der er nødvendig til bestridelse af de løbende udgifter – anvendes til formålet eller hensættes til konsolidering eller til senere anvendelse til almennyttigt formål.

§ 8

Tegningsregler og hæftelse

Stk 1

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af formanden og mindst et yderligere bestyrelsesmedlem i forening.

Stk 2

Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse for de forpligtelse, der påhviler foreningen.

 § 9

Vedtægtsændringer

Stk 1

Dissevedtægter kan kun ændres med flertal jf. §4 stk. 8, på en generalforsamling, hvor ændringsforslaget fremgår af dagsordenen.

Stk 2

Vedtægterne kræver godkendelse af Thisted kommune.

 § 10

Opløsning

Stk 1

Opløsning af foreningen kan kun finde sted efter flertal jf. § 4, stk. 8, på 2 hinanden efterfølgende generalforsamlinger med min. 8 dages mellemrum, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk 2

Ved opløsning tager Thisted Byråd stilling til foreningens aktivers anvendelse efter forslag fra generalforsamlingen. Eventuelt overskud ved opløsning kan kun anvendes til almennyttige formål, herunder kulturelle eller sociale formål.

Stk 3

Opløsning af foreningen kræver godkendelse af Thisted Byråd.

 § 11